1F, Nagai Memorial Hall Building, 2-12-15 Shibuya-ku Tokyo 152-0002 JAPAN
Phone: +81(0)3-6418-0717@Fax: +81(0)3-6418-0716@E-Mail
 

March, 2018

 
The Japanese Council for the Safety of Overseas Students JCSOS is the largest and only NPO organisation supporting Japanese universities, other educational institutions and bodies in terms of safety measures and crisis management in overseas countries. JCSOS was founded by Mr. Kenichi Ikeno in 1998. JCSOS deals with the safety of students sent by member schools in the association of the Ministry of Foreign Affairs of Japan ( MAFA), and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan (MEXT). The administrative activities are assisted by supporting corporations. Our goal is to ensure the safety of students sent to study abroad by our member institutions and contribute the development of international education between Japan and rest of the world
 
What JCSOS does.
JCSOS has examined various accidents and court cases which have occurred in the past@and has introduced a safety system for member schools. The scheme is a combination of educational information, investigation, insurance, and risk consultancy for 160 schools as of March 2018.
Overseas educational institutions would feel re-assured when accepting Japanese students from those organizations registered as a member of JCSOS.
 
JCSOS and consulting services
In the last few years JCSOS has seen the importance of providing a consultation service for school management to enable schools to carry out proper risk assessments.
The present chairman, Mr. Kenichi Ikeno has been the director general of the Anglo-Japanese University Exchange Committee since 1977. He has been involved in negotiations with the Ministry of Education and Science in the UK and in Japan, the British Council and universities in the UK and in Japan.
 
Supporting bodies
A strong supporter of JCSOS is an NPO Organisation, the Japan Network for International Education (JAFSA) founded in 1968. JAFSA is the only organisation seeking an international educational network for 230 universities and 50 various public bodies and corporations in Japan. JCSOS has been a board member of JAFSA since 2012. Other seats are occupied by 15 distinguished Japanese universities and the Fulbright Commission Japan. JCSOS holds regular seminars and events and these have always been supported by JAFSA.
 
JCSOS Seminar for University people
Another strong supporter is the United Trans-World School group (UTS) founded in 1971. UTS has four functions.
1) consultation service to member schools who wish to establish crisis management as well as international education relating to JCSOS/JAFSA activities.
2) to offer a liberal arts education at Oxford, England for member schools by using Oxford University facilities and human resources. The programmes are initiated by CIE-OXFORD the College of International Education, Oxford, founded in 1974.
3) to disclose JCSOS/JAFSA activities to the world.
4) the development of outbound international educational travel. When UTS founded CIE-Oxford, it realised that it must obtain a First Category travel company licence to be able to send school groups to Oxford, England. Now UTS handles 10 Oxford programmes, 27 school groups and nearly 1000 individual students. UTS is a board member of the Outbound Travel Executive Committee of the Japan Association of Travel Agents (JATA) as well as the chair of the Council of International Education & Language Travel, Japan (CIEL).

Other supporting members are Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd., Japan Risk Management, Sakuragaoka Law Office.